Skip to main content

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про купівлю-продаж косметичних товарів

 

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Тищук Ольга Володимирівна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Продавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавець, укласти з будь-яким Покупцем, Договір про купівлю-продаж косметичних товарів. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: – факт реєстрації Покупця на Веб-сайті Продавця та оформлення  купівлі товару Продавця на веб-сайті Продавця http://pionna.com.ua/; – оплата Товару Продавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Продавця http:// pionna.com.ua /; – письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Покупця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті http:// pionna.com.ua /.

1.5. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

 

  1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті http:// pionna.com.ua /.

«Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. «Товар» – косметичний засіб, аксесуар або декілька Товарів, які надаються Продавцем, та зазначені Продавцев у відповідному розділі Веб-сайту Продавця http:// pionna.com.ua /. «Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт http:// pionna.com.ua / та акцептувала даний Договір.

«Продавець» — суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що займається торгівлею косметичних засобів та аксесуарів, та реквізити якого зазначено у розділі 10 даного Договору.

«Замовлення» — належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товару, що адресується Покупця.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Покупцю Послуги у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставки даних від інших хмарних сервісів Покупцю), а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Покупець та Продавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері торгівлі, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:  виконувати умови даного Договору;  надати Покупцю Товар належної якості; об’єктивно інформувати Покупця на Веб-сайті http:// pionna.com.ua /

4.2. Продавець має право:  в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;  інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець  зобов’язаний:  своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору; ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Продавця. 5.2. Покупець має право:  оформити Товар, зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту http:// pionna.com.ua /;  вимагати від Продавця надання Товару відповідно до умов цього Договору; інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

  1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець самостійно оформлює Товар на відповідній сторінці Веб-сайту

http:// pionna.com.ua / шляхом додавання Товару у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик”, або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки «Купити», або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту http:// pionna.com.ua /.

6.2. Строк обробки Продавцем Товару- до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Товар відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Товару починається з першого після вихідного робочого дня.

 

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного Товару визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту http:// pionna.com.ua /. Ціна Договору (вартість Товару) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Покупцем Товарів.

7.2. Замовник оплачує Товар Продавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Товару здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця (якщо Покупцем є фізична або юридична особа) або

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Продавця (якщо Продавця є фізична особа).

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

7.5. Оплата за Товару  здійснюється Покупцем протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Продавцем. Рахунок (інвойс), складений Продавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

7.6. Покупець самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Товару Продавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, доставку Товару та інші).

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4. Продавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Товару Продавцю за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Продавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Покупця та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

 

  1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Тищук Ольга Володимирівна

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Деміївська 43,

Код за ЄДРПОУ 3038423929

Банківські реквізити: Райффайзен Банк Аваль

п/р №5486588001729983

Код банка 300335

Телефон: 0687889936 

E-mail: pionna.aa@gmail.com

Корзина товаров